3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡351


班级: 21×50= 25×40= 10×10= 371×5≈ 13×50= 50+39= 30×10= 160÷8= 121×5≈ 30×70= 259×6≈ 68+40= 100÷5= 14×20= 140÷7= 141×4≈ 27×90= 90+47= 251×5≈ 77+27= 66+42= 50×90= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.0-0.4= 5.0-0.9= 8.0+4.2= 6.0-4.2= 9.8-3.2= 6.7+1.6= 5.6-2.3= 4.7+3.3= 4.1-3.7= 7.0-0.6= 9.0-0.2= 2.0-0.7= 9.0-1.1= 6.1-1.1= 5.1-1.9= 6.8-1.8= 7.0+4.6= 7.0+3.6= 5.0-4.7= 6.0-1.4= 9.6-4.1= 8.0-0.9= 83 平方米=( 1900 平方厘米=( 540÷90= 84 平方分米=( 92 平方米=( 7600 平方厘米=( 7 平方千米=( 14 平方米=( 13 平方米=( 90÷10= 6 平方千米=( 76 平方米=( 3-0.93= 2+0.9= 85 平方分米=( 5 平方千米=( 11 平方米=( 5 平方千米=( 3800 平方分米=( 26 平方米=( 5100 平方分米=( 2700 平方厘米=( 日期: )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )平方分米 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )公顷 )平方厘米 )公顷 )平方米 )平方分米 )平方米 )平方分米 班级: 640÷8= 55-26= 87-42= 149×4≈ 501×3≈ 160÷8= 16×40= 180÷3= 90×60= 26×10= 150÷3= 480÷6= 141×3≈ 64+31= 60×90= 64-42= 280÷7= 60×10= 14×50= 23×70= 70×90= 15×10= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.9-2.7= 5.3-3.9= 6.0-0.8= 6.4-1.3= 6.8+1.6= 5.7-4.3= 8.3+2.5= 7.0-0.7= 5.4-1.9= 6.9-3.6= 6.3-4.3= 5.9-2.2= 7.0-0.5= 9.5-3.1= 5.0+4.6= 8.8+1.5= 8.0-0.4= 6.0-0.1= 5.1+2.3= 7.0-0.8= 7.9-3.8= 9.0-1.1= 7900 平方分米=( 29 平方分米=( 360÷40= 4400 平方厘米=( 42 平方米=( 2-0.18= 1600 平方分米=( 3+0.22= 77 平方米=( 4-0.81= 420÷10= 17 公顷=( 23 平方米=( 5-0.49= 7800 平方厘米=( 3400 平方厘米=( 35 平方米=( 10 公顷=( 53 公顷=( 4100 平方厘米=( 42 平方分米=( 40÷40= 日期: )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方米 )平方分米 )平方厘米 班级: 16×30= 461×5≈ 320÷4= 70×70= 60×30= 76+18= 13×50= 72-48= 420÷6= 109×3≈ 350÷5= 70×40= 180÷6= 341×3≈ 15×50= 24×

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡201_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 150÷3= 60×70= 81-33= 40×10= 25×90= 80...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡130_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 240÷4= 271×3≈ 24×10= 15×30= 229×3≈ ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡203_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 10×60= 270÷9= 289×6≈ 400÷8= 351×6≈ ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡150_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 341×2≈ 10×60= 810÷9= 88-20= 320÷4= 91...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡160_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 50×90= 40×20= 86-37= 381×5≈ 27×50= 54...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡329_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 40×90= 60×70= 810÷9= 141×4≈ 630÷7= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡363_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 351×6≈ 12×90= 13×70= 10×50= 95-33= ...


351×5≈ 20×80= 169×6≈ 349×3≈ 160÷2= 14×70= 60+14= 141×5≈ 90×30= 350÷7= 57-46= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡233_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 30×50= 60×90= 720÷8= 240÷6= 70×20= 67...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡438_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 68-47= 85-36= 20×90= 309×6≈ 90×20= 58...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com