3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 初一语文 >>

《诫子书》练习和答案


第 16 课《诫子书》 一、基础训练 (一)解释下列句中加点的词。 1.夫君子 之行 ( ) .. 2.俭以 养德 . ( ) ) ) ) ) 3.非宁静无以致远 .. ( 4.淫慢 则不能励精 ( .. 5.险躁则不能治性 .. ( 6.多不接世 .. ( (一)翻译下列句子。 1.夫学须静也,才须学也。 译文: 2.非学无以广才,非志无以成学。 译文: 3.年与时驰,意与日去。 译文: (三)下列朗读停顿不正确的一项是 A.夫/君子/之行 B.静/以修身,俭/以养德 C.夫/学须静也,才/须学也 D.年/与时驰,意/与日去 (四)用课文原句填空。 1.文中有两句话常被人们当作“志当存高远”的座右铭,这两句话是: 2. 《诫子书》全文的中心论点是: 3. 《诫子书》中能表现“躁”的危害的句子是: 二、课时达标 (一)阅读全文,回答问题。 1.解释下列句中加点的词。 (1)诫 子书 ( ) . (2)淫慢则不能励 精 ( . (3)年与时驰 . ( (4)非志 无以成学 ( . 2.用现代汉语翻译下列句子。 (1)淫慢则不能励精,险躁则不能治性。 译文: (2)遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! 译文: 3.读了这篇文章,你受到了什么启发? 答:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 三、能力提升 (一) 、阅读下面两篇文言文,完成 1~3 题。 (甲)《诫子书》全文。 (乙)成王封伯禽于鲁。周公诫之曰: “往矣,子无以鲁国骄士。吾,文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天子,吾于天 下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。吾闻,德行宽裕,守之以恭者,荣;土地广大,守以俭者,安;禄位 尊盛,守以卑者,贵;人众兵强,守以畏者,胜;聪明睿智,守之以愚者,哲;博闻强记,守之以浅者,智。夫此六者,皆谦德也。 夫贵为天子,富有四海,由此德也。不谦而失天下,亡其身者,桀、纣是也。可不慎欤?” (《周公诫子》) ) ) ) , 。 。 , 。 ( ) 1.写出下边加点字在文中的意思。 (1)险躁则不能治 性 ( . (2)子无以 鲁国骄士 ( . 告诫儿子伯禽的中心内容是: 3.将下列句子译为现代汉语。 ) ) ;(乙)文周公 2.这两篇短文都是告诫儿子的文章,但中心内容不同。其中(甲)文诸葛亮告诫儿子的中心内容是: 。 (1)非澹泊无以明志,非宁静无以致远。 译文: (2)夫此六者,皆谦德也。 译文: (二) 、阅读下面的文字,回答 1~4 题。 孙叔敖疾,将死,戒其子曰: “王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘①者,此其地 不利,而名甚恶。荆②人畏鬼,而越人信 ③。可长有者,其唯此也。 ”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今 不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。 (选自《吕氏春秋》) 【注】①寝之丘:含有陵墓之意。②荆:楚国的别称。③ (jī):迷信鬼神和灾祥。 1.解释下面句子中加点的词语。 (1)孙叔敖疾 ) . ( (2)王数 封我矣 ( . 2.翻译下面的句子。 (1)此其地不利,而名甚恶。 译文:______________________________________________________

推荐相关:

2016年初一语文16诫子书练习题答案_初一语文_语文_初中教育_教育专区。专项...非学/无以广才 5. 《诫子书》选自《___》 ,作者___,字___,三国时期著名...


《诫子书》课文内容梳理、同步练习及中考链接(附答案)_语文_初中教育_教育专区。课文内容梳理同步练习中考链接 一、作者简介诸葛亮,字孔明、号卧龙(也作伏龙) ,...


初一上册语文第16课《诫子书》练习题_初一语文_语文_初中教育_教育专区。初一...初一上册语文第 16 课诫子书练习题参考答案 1.(1)fú (2)yí n (3)suì...


诫子书练习题(附答案)作者:佚名 资料来源:网络 点击数:5665 诫子书练习题(...诫子书《诸葛亮》 【原文】 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以...


【练能力】 一、阅读下面两篇文言文,完成 1~3 题。 (甲)《诫子书》全文...(1)险躁则不能治性 (2)子无以鲁国骄士 答案:(1)陶冶 ( ( ) ) (2)...


诫子书 阅读训练答案_语文_初中教育_教育专区。【诫子书 阅读训练】 1. ...文言阅读练习《诫子书》 7页 免费 诫子书《诸葛亮》阅读答... 暂无评价 ...


李应升《诫子书》阅读练习答案【附译文】_工作范文_实用文档。李应升《诫子书》阅读练习答案【附译文】 李应升 吾直言贾祸,自分一死,以报朝廷,不复与...


《论语》十二章《诫子书》阅读练习答案_经济学_高等教育_教育专区。【甲】子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑, 五十而知天命,六十而耳顺,七...


2 《诫子书》随堂练习编号:姓名: 【答案】 1.①用恬静来修养自己的身心 ②用节俭来培养自己的品德 ③不抛开功名利禄就不能表明自己崇高 的志向 ④不做到安静...


16《诫子书》 同步练习(含答案)_初一语文_语文_初中教育_教育专区。16《诫子书》 同步练习(含答案) 1.用现代汉语翻译下面的句子。 ①静以修身 ②俭以养德 ...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com