3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 环境科学/食品科学 >>

环评报告-420省道金湖前锋至洪泽三河改扩建工


国环评证乙字第 1983 号 420 省道金湖前锋至洪泽三河段改扩建工程 环 境 影 响 报 告 书 (简本) 建设单位: 淮安市金湖交通投资有限公司 编制单位: 江苏省交通规划设计院股份有限公司 二○一三年八月 本简本内容由江苏省交通规划设计院股份有限公司编制,并经淮安市 金湖交通投资有限公司确认同意提供给环保主管部门作 420 省道金湖前锋 至洪泽三河段改扩建工程环境影响评价审批受理信息公开。淮安市金湖交 通投资有限公司、江苏省交通规划设计院股份有限公司对简本文本内容的 真实性、与环评文件全本内容的一致性负责。 目 录 1 项目概况 ............................................................................................... 1? 1.1 项目背景 ..................................................................................................................... 1? 1.2 本环评执行标准 ......................................................................................................... 1? 1.3 建设内容 ..................................................................................................................... 4? 1.4 与法规、政策、规划的相符性 ................................................................................. 8? 2 环境现状 ............................................................................................... 9? 2.1 项目所在地环境质量现状 ......................................................................................... 9? 2.2 环境影响评价范围 ................................................................................................... 10? 3 环境影响及保护措施 ........................................................................... 11? 3.1 污染物排放源强分析 ............................................................................................... 11? 3.2 环境保护目标分布 ..................................................................................

推荐相关:

淮安惠民农产品报告表格

⑶老三河 源自蒋坝镇北洪泽湖大堤小工坝,经三河、共和、万集至金湖县境入...报告类别 文号 文号 环保投资(万元) 新建■ 改扩建□ 技术改造报告书□ ...


旅游资源开发

拥有水面积 420 平方公里,占县域总面积的三 分之...有国道 1 条(205 国道) ,有省道 2 条(盐金...前锋以及洪泽县 东部城镇经济发展, 金湖的旅游经济也...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com