3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡405


班级: 451×6≈ 16×50= 53-40= 57-21= 81+29= 56+49= 24×10= 18×60= 96-33= 200÷5= 17×30= 560÷7= 50+50= 291×2≈ 11×20= 360÷9= 20×70= 240÷6= 149×5≈ 21×60= 66+12= 40×10= 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 6.0+4.2= 5.1-2.6= 9.0-0.9= 8.0+3.3= 4.6+1.2= 1.0-0.2= 5.1-4.8= 5.0+3.6= 9.0+3.8= 7.7-2.2= 9.0-4.2= 7.0-2.2= 1.0-0.7= 7.0-1.2= 5.0-4.7= 6.0-0.4= 3.0-0.5= 5.3-3.8= 9.2-2.6= 6.8-1.2= 4.4-2.8= 8.3-2.6= 75 平方分米=( 8 平方千米=( 3-0.58= 810÷90= 160÷80= 37 公顷=( 84 公顷=( 480÷60= 35 平方米=( 4-0.76= 6-0.8= 2700 平方分米=( 1+0.31= 4000 平方厘米=( 85 平方米=( 3 平方千米=( 4 平方千米=( 2700 平方厘米=( 35 平方米=( 48 公顷=( 6 平方米=( 500 平方厘米=( 日期: )平方厘米 )公顷 )平方米 )平方米 )平方分米 )平方米 )平方分米 )平方分米 )公顷 )公顷 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 班级: 20×60= 77-11= 20×70= 93-26= 90×50= 20×60= 10×10= 30×60= 11×10= 111×5≈ 12×50= 90×80= 40×90= 63+19= 57+36= 28×80= 50×10= 369×6≈ 720÷9= 20×90= 10×60= 259×2≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 3.0-0.4= 6.8-2.2= 6.9-2.4= 8.0+4.8= 8.2+3.8= 3.0-0.8= 9.3+2.7= 5.0-1.4= 5.0-0.5= 9.0+1.8= 6.6+3.6= 8.0-1.8= 8.2+3.2= 9.0-3.6= 9.4-4.2= 5.1+1.7= 8.0-0.2= 6.8+2.8= 8.0+3.3= 9.0-1.4= 5.0+3.7= 6.7+1.2= 8-0.12= 10÷10= 6 平方千米=( 30 平方分米=( 7 平方千米=( 8 平方米=( 3200 平方分米=( 51 平方米=( 94 平方米=( 6200 平方厘米=( 60÷30= 15 平方分米=( 3600 平方分米=( 2500 平方厘米=( 66 平方米=( 9-0.65= 9-0.89= 8700 平方分米=( 86 平方分米=( 39 平方分米=( 5+0.08= 1800 平方厘米=( 日期: )公顷 )平方厘米 )公顷 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方米 )平方厘米 )平方厘米 )平方分米 班级: 450÷5= 239×3≈ 400÷5= 50×60= 160÷4= 289×2≈ 20×80= 87+24= 431×5≈ 22×90= 80×70= 400÷8= 80×10= 30×80= 239×2≈ 280÷4= 83+29= 88+32= 30×7

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡451

新编2017小学三年级数学下册口算题卡451_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 630÷7= 200÷5= 24×50= 280÷4= 720÷9= 87...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡54

新编2017小学三年级数学下册口算题卡54_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 219×6≈ 210÷7= 320÷4= 160÷2= 23×70= ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡146

新编2017小学三年级数学下册口算题卡146_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 94-13= 28×70= 10×40= 51+18= 24×10= 299...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡124

新编2017小学三年级数学下册口算题卡124_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 349×4≈ 249×4≈ 87+48= 64+34= 70×80= 90...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡167

新编2017小学三年级数学下册口算题卡167_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 350÷7= 10×50= 70×50= 23×40= 60×80= 70...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡36

新编2017小学三年级数学下册口算题卡36_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 240÷4= 14×20= 54+39= 10×30= 51+18= 22×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡302

新编2017小学三年级数学下册口算题卡302_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 70+24= 160÷4= 71-50= 300÷5= 361×5≈ 60...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡76

新编2017小学三年级数学下册口算题卡76_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 12×60= 11×30= 23×60= 50-15= 14×40= 280...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡89

新编2017小学三年级数学下册口算题卡89_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 10×10= 40×70= 360÷4= 320÷8= 92+28= 489...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡69

新编2017小学三年级数学下册口算题卡69_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 81+38= 56+44= 95-39= 150÷5= 131×6≈ 319...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com