3986.net
小网站 大容量 大智慧
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

指数式与对数式


指数式与对数式
1、下列各式: (1) ? x ? (? x)
1
1 2

(2) x

?

1 3

? ?3 x

x ?4 y 3 (3) ( ) ? 4 ( ) ( xy ? 0) y x

3

(4) 6 y 2 ? y 3 ,其中正确的是______________
7 27 ? 2、 (2 ) 2 ? (lg 5) 0 ? ( ) 3 ? ___________, 9 64
1 1
1

1002

lg 9 ? lg 2

? _________________

3、 lg 2 5 ? lg 2 ? lg 50 ? __________ __ 4、设 x 3 ?
1 1 ? 2, 求 x ? 的值 3 x x

log (3 ? 2 2 ) ? _____________ ( 2 ?1)

5、已知 log18 9 ? a,18b ? 5, 求 log36 45

6、若 log2 [log3 (log4 x)] ? 0 ,则 x =___________

7、若 x ? x

1 2

?

1 2

? 3 ,求

x ? x ?3 的值。 x 2 ? x ?2 ? 2

3 2

?

3 2

8.设 x ? (log1 ) ?1 ? (log1 ) ?1 ,则 x 属于区间
2 5

1 3

1 3

( C. (-3,-2) C.5A. (-2,-1) B. (1,2) 9.若 32x+9=10·3x,那么 x2+1 的值为 A.1 B.2 10.已知 2lg(x-2y)=lgx+lgy,则
x y

D. (2,3) ( D.1 或 5 (

) )

的值为

A.1

B.4

C.1 或 4

D. 或 4

1 4

11.如果方程 lg2x+(lg7+lg5)lgx+lg7·lg5=0 的两根为α 、β ,则α ·β 的值是 ( ) A.lg7·lg5 12.若 a ? B.lg35 C.35 D.
1 35

ln 2 ln 3 ln 5 ,b ? ,c ? ,则( ) 2 3 5 (A)a<b<c (B)c<b<a
x 2 ?1

(C)c<a<b

(D)b<a<c

13.函数 y ? 3

( ? 1 ? x ? 0 )的反函数是() 1 1 A. y ? 1 ? log 3 x ( x ? ) B. y ? ? 1 ? log 3 x ( x ? ) 3 3 1 1 C. y ? 1 ? log 3 x ( ? x ? 1) D. y ? ? 1 ? log 3 x ( ? x ? 1) 3 3

14、 log 64 32 ? ________, 若 log 5

1 ? log 3 6 ? log 6 x ? 2, 则x ? ________ , 3 若 log 3 2 ? a, 则log12 3 ? __________

15、 f (52 x?1 ) ? x ? 2, 则f (125) ? _________ 16、求值或化简 (1) a ?4 b 2 ? 3 ab 2 (a ? 0, b ? 0) =
( 2)

log2

7 1 ? log2 12 ? log2 42 ? 1 = 48 2
.

;

1 1 ? lg 9 ? lg 240 2 (3) ? 1= 2 36 1 ? lg 27 ? lg 3 5

13.已知: log 2 3 ? a,3b ? 7, 求 log 3

7

2 21 的值

答案: 1、 (3) 10、B11、D 16(1) a 6 b 3
? 11 4

2、4;

9 4

3、1;-2 14、 (3)0

4、2

5、

a?b 6、64 2?a

7、

1 3

8、D9、D

12、C13、D (2) ?
3 2

5 1 1 ; ; 6 25 a ?1

15、0

17、

2 ? a ? ab 2a ? ab推荐相关:

指数式与对数式的运算

指数式与对数式的运算_数学_高中教育_教育专区。指数式与对数式的运算 指数与指数幂的运算教学目标:理解有理指数幂的含义,通过具体实例了解实数指数幂的意义,掌握...


指数式和对数式的运算(简单的)

第五讲 指数、对数运算 14页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 指数式和对数式的运算(简单的) 隐藏...


指数式与对数式

指数式与对数式_高一数学_数学_高中教育_教育专区。指数式与对数式目标: 1. 理解分数指数幂的概念,掌握有理数指 数幂的运算性质; 2. 理解对数的概念,掌握对数...


《指数式与对数式互化》专题

鸡西市第十九中学高一数学组 《指数式与对数式》专题 2014 年( )月( )日 班级: 姓名 信心来自于实力,实力来自于勤奋。 【指数式与对数式的关系转化】 1.在...


指数式和对数式

指数式和对数式 - 指数式和对数式 一选择题 1. 对于 a ? 0, a ? 1 ,下列说法中,正确的是( (A) 若M ? N , 则loga M ? loga N ...


指数式与对数式

指数式与对数式_数学_高中教育_教育专区。指数式与对数式 1、下列各式: (1) ? x ? (? x) 1 1 2 (2) x ? 1 3 ? ?3 x x ?4 y 3 (3) ( ...


指数式与对数式转化

指数式与对数式转化 - 第三课时 函 数 掌握:实数指数幂的运算法则、指数式与对数式的转化、 知识点 1 根式与分式的转化 1、概念:如果 xn ? a (n ? N+...


指数式与对数式

指数式与对数式教学设计方案指数式与对数式教学设计方案隐藏>> ×××中学教学设计方案年 课题 指数式与对数式 月 章节 日 星期 第 节 第二章 第七节 教学...


指数式与对数式

指数式与对数式_高一数学_数学_高中教育_教育专区。指数式与对数式指数式与对数式 知识要点: 1. 指数的定义及性质: (1)有理数指数幂的定义:① a 0 ? 1(...


指数式与对数式

青华中学高二数学导学案---指数式与对数式 指数式 指数式与对数式【考试要点 考试要点】 考试要点 1.指数幂的运算法则: (a ) a m n m n = ___ ; a ...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com