3986.net
小网站 大容量 大智慧
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡306


班级: 76+34= 399×3≈ 399×2≈ 16×30= 99×3≈ 300÷5= 58+35= 16×30= 479×6≈ 270÷9= 101×2≈ 320÷8= 80×90= 120÷3= 411×4≈ 75-13= 20×60= 90×40= 89+10= 21×40= 90×70= 459×5≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.0-0.1= 1.0-0.2= 5.3-2.5= 4.2-1.1= 4.0-0.6= 9.5-1.7= 5.3-1.8= 6.5-4.5= 5.5+2.3= 1.0-0.3= 4.0-0.4= 9.0-3.3= 4.1-3.3= 7.0-3.7= 7.0-3.4= 9.0-0.5= 5.5-3.4= 6.9-3.7= 6.9+2.8= 6.0+3.9= 6.7-2.8= 9.0+4.3= 400 平方分米=( 60÷60= 500 平方厘米=( 4 平方千米=( 180÷30= 82 平方分米=( 73 公顷=( 3 平方千米=( 270÷30= 540÷60= 76 平方米=( 24 平方米=( 29 平方分米=( 51 平方米=( 6 平方米=( 7 平方千米=( 270÷90= 7500 平方厘米=( 1 平方千米=( 100÷50= 10000 平方厘米=( 6000 平方厘米=( 日期: )平方米 )平方分米 )公顷 )平方厘米 )平方米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )平方厘米 )平方分米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 班级: 100÷5= 60×90= 401×3≈ 389×6≈ 120÷2= 210÷7= 120÷3= 67+23= 50×20= 50×10= 28×80= 289×3≈ 14×80= 360÷6= 10×30= 241×2≈ 271×4≈ 13×80= 53+46= 391×2≈ 62-29= 191×3≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 4.8+2.4= 6.0-0.3= 7.0+4.6= 5.0-2.1= 4.3-3.9= 8.4-2.4= 1.0-0.7= 6.0-2.4= 4.9+2.4= 5.0-3.5= 6.2+2.1= 6.4-1.5= 6.4-2.3= 6.0+4.6= 7.3-2.6= 6.7-1.4= 3.0-0.4= 9.0-3.8= 4.9-1.8= 4.0-0.9= 5.0-4.6= 6.1-1.1= 60 平方分米=( 3600 平方分米=( 15 平方分米=( 6-0.12= 1200 平方厘米=( 39 公顷=( 9 平方千米=( 28 平方米=( 8+0.21= 6 平方千米=( 7200 平方分米=( 9-0.42= 2 平方千米=( 85 公顷=( 1800 平方厘米=( 180÷20= 2-0.49= 9200 平方厘米=( 8-0.63= 1+0.75= 93 平方米=( 8-0.85= 日期: )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方米 )公顷 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 班级: 80×20= 10×80= 56-27= 180÷3= 329×6≈ 98-27= 189×4≈ 491×3≈ 250÷5= 17×20= 90×70= 20×70= 150÷3= 19×60= 22×20= 291×3≈ 30×50= 30×80= 25×60= 20×5


推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡63

新编2017小学三年级数学下册口算题卡63_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 720÷9= 210÷3= 85-23= 810÷9= 401×5≈ 70...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡120

新编2017小学三年级数学下册口算题卡120_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 360÷4= 339×6≈ 70×80= 129×5≈ 229×2≈ ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡68

新编2017小学三年级数学下册口算题卡68_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 111×6≈ 540÷9= 10×10= 67+43= 630÷9= 30...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡365

新编2017小学三年级数学下册口算题卡365_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 86-30= 30×30= 70×30= 57+48= 60×60= 84+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡6

新编2017小学三年级数学下册口算题卡6_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 90+33= 50×80= 30×90= 280÷4= 29×20= 67+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡66

新编2017小学三年级数学下册口算题卡66_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 249×5≈ 70×10= 99+25= 480÷6= 82+38= 481...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡65

新编2017小学三年级数学下册口算题卡65_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 69+13= 501×6≈ 360÷4= 90×70= 80×70= 19...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡61

新编2017小学三年级数学下册口算题卡61_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 95-43= 479×6≈ 95+33= 469×2≈ 57-40= 360...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡67

新编2017小学三年级数学下册口算题卡67_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 810÷9= 76-18= 420÷7= 13×20= 79-13= 80×...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡69

新编2017小学三年级数学下册口算题卡69_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 81+38= 56+44= 95-39= 150÷5= 131×6≈ 319...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com