3986.net
小网站 大容量 大智慧
相关标签
当前位置:首页 >> 数学 >>

新编2017小学三年级数学下册口算题卡306


班级: 76+34= 399×3≈ 399×2≈ 16×30= 99×3≈ 300÷5= 58+35= 16×30= 479×6≈ 270÷9= 101×2≈ 320÷8= 80×90= 120÷3= 411×4≈ 75-13= 20×60= 90×40= 89+10= 21×40= 90×70= 459×5≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 5.0-0.1= 1.0-0.2= 5.3-2.5= 4.2-1.1= 4.0-0.6= 9.5-1.7= 5.3-1.8= 6.5-4.5= 5.5+2.3= 1.0-0.3= 4.0-0.4= 9.0-3.3= 4.1-3.3= 7.0-3.7= 7.0-3.4= 9.0-0.5= 5.5-3.4= 6.9-3.7= 6.9+2.8= 6.0+3.9= 6.7-2.8= 9.0+4.3= 400 平方分米=( 60÷60= 500 平方厘米=( 4 平方千米=( 180÷30= 82 平方分米=( 73 公顷=( 3 平方千米=( 270÷30= 540÷60= 76 平方米=( 24 平方米=( 29 平方分米=( 51 平方米=( 6 平方米=( 7 平方千米=( 270÷90= 7500 平方厘米=( 1 平方千米=( 100÷50= 10000 平方厘米=( 6000 平方厘米=( 日期: )平方米 )平方分米 )公顷 )平方厘米 )平方米 )公顷 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 )平方厘米 )平方分米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方分米 )平方分米 班级: 100÷5= 60×90= 401×3≈ 389×6≈ 120÷2= 210÷7= 120÷3= 67+23= 50×20= 50×10= 28×80= 289×3≈ 14×80= 360÷6= 10×30= 241×2≈ 271×4≈ 13×80= 53+46= 391×2≈ 62-29= 191×3≈ 新编 2017 小学三年级数学下册口算题卡 姓名: 4.8+2.4= 6.0-0.3= 7.0+4.6= 5.0-2.1= 4.3-3.9= 8.4-2.4= 1.0-0.7= 6.0-2.4= 4.9+2.4= 5.0-3.5= 6.2+2.1= 6.4-1.5= 6.4-2.3= 6.0+4.6= 7.3-2.6= 6.7-1.4= 3.0-0.4= 9.0-3.8= 4.9-1.8= 4.0-0.9= 5.0-4.6= 6.1-1.1= 60 平方分米=( 3600 平方分米=( 15 平方分米=( 6-0.12= 1200 平方厘米=( 39 公顷=( 9 平方千米=( 28 平方米=( 8+0.21= 6 平方千米=( 7200 平方分米=( 9-0.42= 2 平方千米=( 85 公顷=( 1800 平方厘米=( 180÷20= 2-0.49= 9200 平方厘米=( 8-0.63= 1+0.75= 93 平方米=( 8-0.85= 日期: )平方厘米 )平方米 )平方厘米 )平方分米 )平方米 )公顷 )平方分米 )公顷 )平方米 )公顷 )平方米 )平方分米 )平方分米 )平方厘米 班级: 80×20= 10×80= 56-27= 180÷3= 329×6≈ 98-27= 189×4≈ 491×3≈ 250÷5= 17×20= 90×70= 20×70= 150÷3= 19×60= 22×20= 291×3≈ 30×50= 30×80= 25×60= 20×5

推荐相关:

新编2017小学三年级数学下册口算题卡367

新编2017小学三年级数学下册口算题卡367_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 560÷8= 20×70= 159×3≈ 63-36= 179×4≈ ...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡63

新编2017小学三年级数学下册口算题卡63_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 720÷9= 210÷3= 85-23= 810÷9= 401×5≈ 70...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡66

新编2017小学三年级数学下册口算题卡66_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 249×5≈ 70×10= 99+25= 480÷6= 82+38= 481...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡358

新编2017小学三年级数学下册口算题卡358_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 65-44= 560÷8= 24×40= 371×4≈ 29×20= 30...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡3

新编2017小学三年级数学下册口算题卡3_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 26×90= 18×70= 101×5≈ 20×10= 59+45= 810...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡383

新编2017小学三年级数学下册口算题卡383_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 99-16= 349×6≈ 10×80= 63-38= 97+49= 72+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡25

新编2017小学三年级数学下册口算题卡25_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 120÷4= 94+18= 60×70= 95+32= 72-26= 51+...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡75

新编2017小学三年级数学下册口算题卡75_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 289×5≈ 15×60= 65+22= 23×80= 27×70= 21...


新编2017小学三年级数学下册口算题卡20

新编2017小学三年级数学下册口算题卡20_数学_小学教育_教育专区。新编2017小学三年级数学下册口算题卡 班级: 279×6≈ 280÷4= 24×20= 419×5≈ 171×2≈ ...


2017新编二年级数学下册口算题卡 (331)

2017新编年级数学下册口算题卡 (331)_数学_小学教育_教育专区。2017新编年级数学下册口算题卡 2÷1= 6×9= 5×3= 3÷3= 5÷1= 5×7= 4÷4= 4...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com