3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 高考 >>

[五年真题]2014年高考语文真题分类汇编:考点4 病句

4 1.(2014 I),(3 ) ( ) A.,, B.,, C., D.,, BA ,......, ;C ,...... ,............;D , , 2.(2014),(3 ) ( ) A., B.,,,-- , C.,, , D.,,, CA ,,...... B ,, D ,, 3.(2014),(3 ) ( ) A.,, ,, B.,, ,, C.,,, , D.,, , DA ,, ,:,, :,B , ,C , , 4.(2014), ( ) A.,, B.,,, C.,, D.,, B A ,,;C ,, ,,;D , , 5.(2014), ( ) A.,, , B.,,,, C.,, D., , CA ,, ,,,, ,;B ,, , ;D ,,............, `', 6.(2014), ( ) A.,, , B.,, , C.,,, ,, D. , CA , ,, ;B ,, ;D , ,...... 7.(2014) ( ) A.,, B.17 18 ,, , C.,, D. , DA ,,B ,, C ,,............ 8.(2014), ( ) A., B.,,, C.,, D.,, :, , ,, , DA ,, ;B ,,;C ,, ,, 9.(2014), ( ) A., , B. 1993 ,, 60 145.6 , 17.7%, C., 10 , 1 1.2 , D.,, 2017 , , AB ,, C ,, 1 1.2 ,D , ,,, 10.(2014), ( ) A.,, , B.,, ,, C.,, D., , DA , ......B B ,, ,,, C , 11.(2014), ( ) A.,, , B.,, C., 10 , D. 19 ,, BA , ,;C ,, ,,,;D ,, 1.(2014), ,(4 ) , 11 , 40 600 19 , 2013 ,2013 4.77 , 2012 4.39 , 0.38 , 90%, ,, ,; 2013 ,; 90% ,; : 1 , 2.(2014),, ,,,, ,,, ,, ,;, : ()(2 ) : (2 ) ,...... : ,() 2 , 1 , 2

网站首页 | 网站地图 | 学霸百科 | 新词新语
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com