3986.net
小网站 大容量 大智慧
当前位置:首页 >> 数学 >>

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(新课标Ⅰ卷)语文卷(答题卡)


请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

2018 年第一次全国大联考【新课标Ⅰ卷】 语文·答题卡
姓 名:__________________________ 准考证号: 注意事项
1.答题前,考生先将自己的姓名,准考证号填写 清楚, 并认真核准条形码上的姓名、 准考证号, 在规定位置贴好条形码。 2.选择题必须用 2B 铅笔填涂;非选择题必须用 0.5 mm 黑色签字笔答题, 不得用铅笔或圆珠笔 答题;字体工整、笔迹清晰。 3.请按题号顺序在各题目的答题区域内作答,超 出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上 答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破。

9.(4 分) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

第 II 卷(表达题)
三、语言文字运用(20 分) 20.(6 分) ① ________________________________________________________________ ② ________________________________________________________________ ③ ________________________________________________________________ 21.(5 分) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

贴条形码区

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

考生禁填: 缺考标记 违纪标记 以上标志由监考人员用 2B 铅笔 填涂 选择题填涂样例: 正确填涂 错误填涂 [×] [√] [/]

_________________________________________________________________ 13.(10 分) (1) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

第 I 卷(阅读题)
一、二(24 分)
1 [A][B ][C][D] 2 [A][B ][C][ D] 3 [A][B ][C][D] 4 [A][B ][C][D] 7 [A][B ][C][D] 10 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

(2) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 15. (6 分) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

8. [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ](5 分) 14.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ](5 分) 17、18、19.(9 分)
17.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 18.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 19.[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 16. (5 分) (1) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (2) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

5. (5 分) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 6. (6 分) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

四、作文(60 分) 22. 题目:_______________ 800

600

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效!


推荐相关:

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(新课标Ⅱ卷)理综...

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(新课标卷)理综卷(答题卡) - 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域...


2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)政治卷(...

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)政治卷(答题卡)_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。2018届,高三,第一次全国大联考,江苏卷,政治卷,一模 ...


2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(...

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)地理卷(答题卡)_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。2018届,高三,第一次,全国大联考,江苏卷,地理卷 ...


2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)英语卷(...

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)英语卷(答题卡)_高三英语_英语_高中教育_教育专区。2018届,高三,第一次,全国大联考,江苏卷,英语卷 ...


...高三第二次全国大联考(新课标Ⅰ卷)语文卷(答题卡)_...

2018年4月2018届高三第次全国大联考(新课标Ⅰ卷)语文卷(答题卡) - 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域...


2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)历史卷(...

2018年3月2018届高三第一次全国大联考(江苏卷)历史卷(答题卡)_高三政史地_政史地_高中教育_教育专区。2018届,高三,第一次,全国大联考,江苏卷,历史卷 ...


2018年4月2018届高三第二次全国大联考(新课标Ⅲ卷)语文...

2018年4月2018届高三第次全国大联考(新课标卷)语文卷(答题卡) - 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域...


2017年3月2017届高三第一次全国大联考(新课标Ⅰ卷)英语...

暂无评价|0人阅读|0次下载2017年3月2017届高三第一次全国大联考(新课标Ⅰ卷)英语卷(答题卡)_英语_高中教育_教育专区。2017 年第一次全国大联考【新课标Ⅰ卷】...


2018年5月2018届高三第三次全国大联考(新课标Ⅱ卷)语文...

2018年5月2018届高三第次全国大联考(新课标卷)语文卷(答题卡) - 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域...


2018年4月2018届高三第二次全国大联考(新课标Ⅰ卷)文综...

2018年4月2018届高三第次全国大联考(新课标Ⅰ卷)文综卷(答题卡) - 请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效! 请在各题目的答题区域...

网站首页 | 网站地图
3986 3986.net
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com